Câu hỏi: Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được những sản phẩm nào dưới đây?

Câu hỏi: Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được những sản phẩm nào dưới đây?
A. Hóa phẩm, dược phẩm.
B. Hóa phẩm, thực phẩm.
C. Dược phẩm, thực phẩm.
D. Thực phẩm, mỹ phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được nhiều loại hóa phẩm, dược phẩm khác nhau như dung môi, phân bón hóa học, nhựa, thuốc trừ sâu, nhựa đường,…

Author: Cô Minh Anh