Câu hỏi: Tự do di chuyển bao gồm:

Câu hỏi: Tự do di chuyển bao gồm:
A. Tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán.
B. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải.
C. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
D. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh