Câu hỏi: Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về ngành công nghiệp nào dưới đây?

Câu hỏi: Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về ngành công nghiệp nào dưới đây?
A. Công nghiệp luyện kim.
B. Công nghiệp vũ trụ.
C. Công nghiệp chế tạo máy.
D. Công nghiệp dệt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về ngành công nghiệp vũ trụ.

Author: Cô Minh Anh