Câu hỏi: Từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 7930 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

Câu hỏi: Từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 7930 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).
A. 60%.B. 26%.C. 20%.D. 50%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích:
– Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
+ Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi – Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
+ % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
– Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô là 20%.

Author: Cô Minh Anh