Câu hỏi: Từ Niu Iooc đến Xan Phran – xi – xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa – na – ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng:

Câu hỏi: Từ Niu Iooc đến Xan Phran – xi – xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa – na – ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng:
A. 60%.
B. 70%.
C. 25%.
D. 50%.

Gợi ý câu trả lời

Quãng đường rút ngắn = số hải lí thực tế – số hải lí đi qua kênh panama.
– Từ Niu Iooc đến Xan Phran – xi – xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa – na – ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn là 13107 – 5263 = 7844 hải lí.
– Tính ra % thì khoảng: 7844 / 13107 = 60%.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh