Câu hỏi: Từ Ô-det-xa đến Mum-bai, đi vòng qua Châu Phi mất 11818 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)

Câu hỏi: Từ Ô-det-xa đến Mum-bai, đi vòng qua Châu Phi mất 11818 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)
A. 64,4.
B. 65,1.
C. 64,5.
D. 65,0.

Gợi ý câu trả lời

Áp dụng công thức: ta có quãng đường rút ngắn được: (11818-4198)* 100 / 11818 = 64,5 %
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh