Câu hỏi: Vai trò của nguồn lao động với việc phát triển kinh tế được thể hiện ở khía cạnh nào dưới đây?

Câu hỏi: Vai trò của nguồn lao động với việc phát triển kinh tế được thể hiện ở khía cạnh nào dưới đây?
A. Là yếu tố đầu vào của hoạt động kinh tế, góp phần tạo ra sản phẩm.
B. Tham gia tạo cầu cho nền kinh tế.
C. Là thị trường tiêu thụ.
D. Là người sản xuất tạo ra sản phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Vai trò của nguồn lao động với việc phát triển kinh tế được thể hiện ở khía cạnh là yếu tố đầu vào của hoạt động kinh tế, góp phần tạo ra sản phẩm.

Author: Cô Minh Anh