Câu hỏi: Vai trò của rừng đối với môi trường là

Câu hỏi: Vai trò của rừng đối với môi trường là
A. cung cấp gỗ và củi.
B. cân bằng sinh thái.
C. cung cấp dược liệu.
D. tài nguyên du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Vai trò của rừng đối với môi trường là cân bằng sinh thái.
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh