Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?
A. Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh.
B. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.
C. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/135, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh