Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với nguồn lực tự nhiên?

Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với nguồn lực tự nhiên?
A. Tiền đề cho quá trình phát triển sản xuất.
B. Là điều kiện cho quá trình sản xuất.
C. Là điều kiện quyết định cho quá trính sản xuất.
D. Cơ sở cho quá trình sản xuất kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Vai trò của nguồn lực tự nhiên là tiền đề cho quá trình phát triển sản xuất, là điều kiện cho quá trình sản xuất và là cơ sở cho quá trình sản xuất kinh tế.

Author: Cô Minh Anh