Câu hỏi: Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố nào dưới đây?

Câu hỏi: Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố nào dưới đây?
A. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.
B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.
C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
D. Phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất. Tùy thuộc vào mỗi thời kì, mỗi giai đoạn của lịch sử phát triển loài người mà có phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất khác nhau, từ săn bắt, hái lượm đến trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất công nghiệp, các hoạt động dịch vụ đa dạng,…
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh