Câu hỏi: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

Câu hỏi: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là
A. Củng cố thị trường chung Nam Mĩ
B. Tang cường liên kết giữa các khối kinh tế
C. Thúc đẩy tự do hóa thương mại
D. Giải quyết xung đột giữa các nước

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh