Câu hỏi: Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là

Câu hỏi: Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là
A. Nguồn lao động
B. Bảo vệ rừng
C. Giống cây trồng
D. Giải quyết nước tưới

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I.2, SGK/30 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh