Câu hỏi: Vấn đề nào cần quan tâm để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn cầu?

Câu hỏi: Vấn đề nào cần quan tâm để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn cầu?
A. Bùng nổ và già hóa dân số, ô nhiễm môi trường và hòa bình thế giới.
B. Bùng nổ và già hóa dân số, nạn đói, dịch bệnh ở các quốc gia nghèo.
C. Nạn khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, bùng nổ và già hóa dân số.
D. Ô nhiễm môi trường, nạn khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Phát triên bền vững là sự phát triển đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, giải quyết được các vấn đề kinh tế – xã hôi và bảo vệ môi trường.
– Muốn phát triển bền vững, chúng ta cần quan tâm đến vấn đề bùng nổ và già hóa dân số để có biện pháp cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân toàn cầu. Đồng thời, cũng phải quan tâm đến các vấn đề ô nhiễm môi trường và hòa bình thế giới.

Author: Cô Minh Anh