Câu hỏi: Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng đất ở đồng bằng sông Hồng là

Câu hỏi: Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng đất ở đồng bằng sông Hồng là
A. khả năng mở rộng diện tích còn khá lớn.
B. nhiều nơi, đất đai bị thoái hóa, bạc màu.
C. đất phù sa không được bồi đắp hằng năm chiếm diện tích lớn.
D. đất phù sa có thành phần cơ giới từ cát pha đến trung bình thịt.

Gợi ý câu trả lời

B Bài 33 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH – Mục 2 Hạn chế chủ yếu của vùng: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng.

Author: Cô Minh Anh