Câu hỏi: Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

Câu hỏi: Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ
A. XIX.B. XXI.C. XX.D. XVI.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh