Câu hỏi: Vào năm 2004, so với Hoa Kì, EU có

Câu hỏi: Vào năm 2004, so với Hoa Kì, EU có
A. Số dân nhỏ hơn.
B. GDP lớn hơn.
C. Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP nhỏ hơn.
D. Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới nhỏ hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II (bảng 7.1), SGK/49 địa lí 11 cơ bản
Cho bảng số liệu:
Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2004
Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 6 đến 9:

Author: Cô Minh Anh