Câu hỏi: Vào thời gian đầu mùa đông nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí:

Câu hỏi: Vào thời gian đầu mùa đông nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí:
A. Địa cực lục địa.
B. Ôn đới lục địa.
C. Ôn đới hải dương.
D. Chí tuyến lục địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đầu mùa đông, khối khí phương Bắc xuất phát từ áp cao Xibia (lạnh giá) ở vùng lãnh thổ phía bắc Trung Quốc di chuyển vào nước ta với tính chất lạnh khô -> gọi là gió mùa đông bắc. Đây là đặc điểm của khối khí ôn đới lục địa.

Author: Cô Minh Anh