Câu hỏi: Vật chất ở nhân trái đất có đặc điểm

Câu hỏi: Vật chất ở nhân trái đất có đặc điểm
A. Là những chất khí có tinh phóng xạ cao.
B. Là những phi kim loại có tính cơ động cao.
C. là những kim loại nhẹ, vật chất ở trạng thái hạt.
D. là những kim loại nặng nhân ngoài vật chất ở trạng thái lỏng, nhân trong vật chất ở trạng thái rắn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/27 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh