Câu hỏi: Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí, nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?

Câu hỏi: Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí, nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?
A. Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí.
B. Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu.
C. Lớp vỏ địa lí ở lục địa không bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa.
D. Trong lớp vỏ địa lí, các quyển có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất: Là lớp vỏ cứng, độ dày từ 5 – 70km (ở lục địa); Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (thứ tự các tầng đá từ ngoài vào là: trầm tích, granit, badan).
– Giới hạn của lớp vỏ Địa lí là: Trên: Phía dưới của lớp ô zôn; Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa; Chiều dày khoảng 30 – 35km => Chiều dày lớp vỏ địa lí ở lục địa là đến hết lớp vỏ phong hóa.
Như vậy, lớp vỏ địa lí ở lục địa không bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa (không bao gồm tầng badan, trầm tích và lớp manti) => Nhận xét: Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí là chưa chính xác.

Author: Cô Minh Anh