Câu hỏi: Vì sao càng lên cao nhiệt độ càng giảm?

Câu hỏi: Vì sao càng lên cao nhiệt độ càng giảm?
A. Càng lên cao không khí càng loãng bức xạ mặt đất càng mạnh.
B. Càng lên cao không khí càng loãng bức xạ Mặt trời càng giảm.
C. Càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt.
D. Càng lên cao gió thổi càng mạnh lên càng lạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì càng lên cao không khí càng loãng bức xạ mặt đất càng mạnh.

Author: Cô Minh Anh