Câu hỏi: Vì sao có địa hào?

Câu hỏi: Vì sao có địa hào?
A. Một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy bị sụt xuống.
B. Vận động theo phương thẳng đứng với cường độ mạnh.
C. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ mạnh.
D. Các hoạt động phá hủy của con người tạo nên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân có dạng địa hình địa hào trên thế giới là do một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy bị sụt xuống hình thành nên dạng địa hình này.

Author: Cô Minh Anh