Câu hỏi: Vì sao dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành?

Câu hỏi: Vì sao dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành?
A. Mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
B. Mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
C. Mảng Na – zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
D. Mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là do mảng Na – zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Author: Cô Minh Anh