Câu hỏi: Vì sao ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng?

Câu hỏi: Vì sao ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng?
A. Cung cấp các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế.
B. Cung cấp nguyên nhiên liệu cho tất cả các ngành kinh tế.
C. Có giá trị xuất khẩu và mang lại ngoại tệ ngày càng cao.
D. Tạo được công ăn việc làm cho phần lớn người lao động.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng vì:
– Đảm bảo sản xuất các công cụ, thiết bị cho các ngành kimh tế.
– Sản xuất máy động lực cho các ngành kinh tế.
– Sản xuất hàng tiêu dùng cho nhu cầu của xã hội.
– Giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện sống.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh