Câu hỏi: Vì sao ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng?

Câu hỏi: Vì sao ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng?
A. Cung cấp các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế.
B. Cung cấp nguyên nhiên liệu cho tất cả các ngành kinh tế.
C. Có giá trị xuất khẩu.
D. Tạo được công ăn việc làm cho phần lớn người lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng vì ngành công nghiệp cơ khí cung cấp các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế.

Author: Cô Minh Anh