Câu hỏi: Vì sao ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn ngành khai thác?

Câu hỏi: Vì sao ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn ngành khai thác?
A. Đáp ứng tốt nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho chế biến.
B. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã cạn kiệt.
C. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được.
D. Không phải đầu tư ban đầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn ngành khai thác là vì ngành nuôi trồng thủy sản đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

Author: Cô Minh Anh