Câu hỏi: Vì sao rừng nhiệt đới có cây lá rộng, thân gỗ thường xanh quanh năm?

Câu hỏi: Vì sao rừng nhiệt đới có cây lá rộng, thân gỗ thường xanh quanh năm?
A. Có lượng nhiệt, ẩm lớn
B. Có lượng ánh sáng, nhiệt lớn
C. Có lượng ẩm và ánh sáng nhiều
D. Có nhiệt, ẩm, ánh sáng nhiều

Gợi ý câu trả lời

Do ở khu vực nhiệt đới luôn nhận được lượng bức xạ lớn, nhiều ánh sang và độ ẩm rất lớn quanh năm nên rừng nhiệt đới ở đây thường có cây lá rộng, thân gỗ thường xanh quanh năm.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh