Câu hỏi: Vì sao sự đóng băng của nước có tác dụng làm phá huỷ đá?

Câu hỏi: Vì sao sự đóng băng của nước có tác dụng làm phá huỷ đá?
A. Nước đóng băng làm ăn mòn các khối đá tiếp xúc với nó.
B. Nước đóng băng sẽ tăng thể tích và tạo áp lực lớn lên thành khe nứt của khối đá.
C. Đá dễ bị phá huỷ ở nhiệt độ 00C.
D. Đá dễ phá hủy ở vùng nhiệt độ thấp và vùng có nhiều khe nứt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân sự đóng băng của nước có tác dụng làm phá huỷ đá là do nước đóng băng sẽ tăng thể tích và tạo áp lực lớn lên thành khe nứt của các khối đá.

Author: Cô Minh Anh