Câu hỏi: Vì sao thảm thực vật đài nguyên không xuất hiện ở bán cầu nam?

Câu hỏi: Vì sao thảm thực vật đài nguyên không xuất hiện ở bán cầu nam?
A. Đới lạnh ở bán cầu nam không có đất, chỉ có băng tuyết.
B. Bán cầu nam không có đới lạnh.
C. Bán cầu nam không có nhiều núi cao như bán cầu bắc.
D. Bán cầu bắc có nhiều kiểu khí hậu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Thảm thực vật đài nguyên không xuất hiện ở bán cầu nam chủ yếu là do đới lạnh ở bán cầu nam không có đất mà chỉ có băng tuyết bao phủ quanh năm.

Author: Cô Minh Anh