Câu hỏi: Vì sao tình trạng môi trường bị suy thoái nghiêm trọng ở các nước đang phát triển?

Câu hỏi: Vì sao tình trạng môi trường bị suy thoái nghiêm trọng ở các nước đang phát triển?
A. Bùng nổ dân số, kỹ thuật lạc hậu, chiến tranh.
B. Thiên tai, nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh.
C. Kỹ thuật lạc hậu, khai thác bừa bãi, bùng nổ dân số.
D. Chiến tranh, khai thác bừa bãi, bệnh tật, thiên tai.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân tình trạng môi trường bị suy thoái nghiêm trọng ở các nước đang phát triển chủ yếu là do kỹ thuật lạc hậu, khai thác bừa bãi và sự bùng nổ dân số.

Author: Cô Minh Anh