Câu hỏi: Vì sao trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên?

Câu hỏi: Vì sao trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên?
A. Nông nghiệp trở thành nhanh sản xuất hàng hóa.
B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
C. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.
D. Con người không thể làm thay đổi được tự nhiên.

Gợi ý câu trả lời

Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tự nhiên: đất, nước, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm..).
Ví dụ. Tùy thuộc vào sự phân hóa các yếu tố khí hậu sẽ dẫn đến sự phân bố các loài cây, con khác nhau: cây cao su khi phát triển ở vùng núi phía Bắc sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế cao, việc tăng năng suất cây trồng vật nuôi chỉ nên áp dụng ở một giới hạn sinh học nhất định của loài đó.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh