Câu hỏi: Vị trí địa lí là nhân tố không quy định việc lựa chọn

Câu hỏi: Vị trí địa lí là nhân tố không quy định việc lựa chọn
A. các nhà máy.
B. các hình thức sản xuất.
C. các khu công nghiệp
D. các khu chế xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/120, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh