Câu hỏi: Việc dân số thế giới tăng nhanh đã

Câu hỏi: Việc dân số thế giới tăng nhanh đã
A. Thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế
B. Làm cho tài nguyên suy giảm và ô nhiễm môi trường
C. Thúc đẩy gió dục và y tế phát triển
D. Làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Dân số thế giới ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước kém phát triển và đang phát triển. Dân số tăng nhanh gây sức ép rất lớn đến kinh tế – tài nguyên và môi trường (suy giảm – ô nhiễm môi trường nặng nề ở nhiều nước).

Author: Cô Minh Anh