Câu hỏi: Việc khẳng định chủ quyền của nước ta với một hòn đảo dù rất nhỏ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

Câu hỏi: Việc khẳng định chủ quyền của nước ta với một hòn đảo dù rất nhỏ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?
A. Cơ sở để mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế biển.
B. Là căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương trong thời đại mới.
C. Thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
D. Cơ sở khẳng định chủ quyền với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.

Gợi ý câu trả lời

Việc khẳng định chủ quyền của nước ta với một hòn đảo dù rất nhỏ có ý nghĩa chủ yếu là cơ sở khẳng định chủ quyền với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
(SGK Địa lí 12 cơ bản/T192)
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh