Câu hỏi: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

Câu hỏi: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ
A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
B. Làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
C. Làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.
D. Công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh