Câu hỏi: Việc suy giảm và thủng tầng ô – dôn gây hậu quả gì sau đây?

Câu hỏi: Việc suy giảm và thủng tầng ô – dôn gây hậu quả gì sau đây?
A. Gia tăng hiện tương mưa axít.
B. Băng tan ở hai cực.
C. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
D. Mất lớp bảo vệ Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Tầng ô- dôn có vai trò hấp thụ các ttia cực tím ảnh hưởng đến Trái Đât. Khí thải CFCs làm tầng ôzôn mỏng dần và lỗ thủng tầng ôzôn ngày càng rộng
⇒ Trái Đất mất đi lớp bảo vệ, các tia cực tím dễ dàng xuyên qua đến bề mặt Trái Đất.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh