Câu hỏi: Việc suy giảm và thủng tầng ô-dôn gây hậu quả nào dưới đây?

Câu hỏi: Việc suy giảm và thủng tầng ô-dôn gây hậu quả nào dưới đây?
A. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
B. Mất lớp bảo vệ Trái Đất.
C. Gia tăng hiện tương mưa axít.
D. Băng tan ở hai cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh