Câu hỏi: Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì

Câu hỏi: Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì
A. tạo ra thế mở cửa, phân công lao động, giao lưu kinh tế.
B. tạo ra thế mở cửa, phân công lao động.
C. phân công lao động, giao lưu kinh tế.
D. tăng cường vai trò trung chuyển của vùng.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở DHNTB – Mục 3 phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng : Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì tạo ra thế mở cửa, phân công lao động, giao lưu kinh tế

Author: Cô Minh Anh