Câu hỏi: Việc xây dựng các cảng biển ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu là

Câu hỏi: Việc xây dựng các cảng biển ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu là
A. làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển.
B. tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển.
C. làm tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư.
D. giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ.

Gợi ý câu trả lời

Việc xây dựng các cảng biển ở Bắc Trung Bộ gắn liền với sự hình thành các khu kinh tế cảng biển =>làm tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư
Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh