Câu hỏi: Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?

Câu hỏi: Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?
A. Kinh tế, văn hóa, thể thao.
B. Trật tự – an toàn xã hội.
C. Khoa học – công nghệ.
D. Đa dạng, trong tất cả các lĩnh vực.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về các lĩnh vực hoạt động của Việt Nam với ASEAN.
Giải thích: Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia đầy đủ đa dạng, trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ, trật tự – an toàn xã hội,…
Chọn đáp án D

Author: Cô Minh Anh