Câu hỏi: Việt Nam hiện nay đang tham gia vào tổ chức nào sau đây?

Câu hỏi: Việt Nam hiện nay đang tham gia vào tổ chức nào sau đây?
A. EU.
C. ANDEAN.
B. APEC.
D. NAFTA.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (viết tắt là APEC) là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Năm 1998, Việt Nam cùng với Nga và Peru được kết nạp vào APEC.

Author: Cô Minh Anh