Câu hỏi: Việt Nam là thành viên của tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?

Câu hỏi: Việt Nam là thành viên của tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?
A. EU.
B. NAFTA
C. MERCOSUR.
D. ASEAN.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
– Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết của các nước khu vực Tây Âu.
– Hiệp ược tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) gồm các quốc gia khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa, Mê-hi-cô).
– Hiệp định thương mại tự do Nam Mĩ (MERCOSUR) chỉ có các nước ở khu vực Nam Mĩ là thành viên.
– Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm các nước ở khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam (gia nhập tháng 7/1995).

Author: Cô Minh Anh