Câu hỏi: Vòng đai băng giá vĩnh cửu có đặc điểm

Câu hỏi: Vòng đai băng giá vĩnh cửu có đặc điểm
A. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0[sup]o[/sup]C.
B. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0[sup]o[/sup]C.
C. Nằm từ vĩ tuyến 70[sup]o[/sup] lên cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0[sup]o[/sup]C.
D. Nằm từ vĩ tuyến 70[sup]o[/sup] lên cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0[sup]o[/sup]C.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh