Câu hỏi: Vòng luẩn quẩn: Sự chậm phát triển – Ô nhiễm môi trường – Bùng nổ dân số là đặc trưng của các quốc gia nào dưới đây?

Câu hỏi: Vòng luẩn quẩn: Sự chậm phát triển – Ô nhiễm môi trường – Bùng nổ dân số là đặc trưng của các quốc gia nào dưới đây?
A. Phát triển
B. Đang phát triển
C. Chậm phát triển.
D. Công nghiệp mới

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/163, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh