Câu hỏi: Vùng có nguy cơ xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta là

Câu hỏi: Vùng có nguy cơ xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta là
A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Nam Bộ.
D. Nam Trung Bộ.

Gợi ý câu trả lời

Tây Bắc là vùng có nguy cơ xảy ra động đất manh nhất
Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh