Câu hỏi: Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là

Câu hỏi: Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là
A. Hôn-su. B. Kiu-xiu.
C. Xi-cô-cư. D.Hô-cai-đô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/83 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh