Câu hỏi: Vùng cực có lượng mưa thấp nhất do

Câu hỏi: Vùng cực có lượng mưa thấp nhất do
A. có áp thấp, nhiệt độ cao.
B. có áp thấp nhưng nhiệt độ thấp.
C. có áp cao, nhiệt độ cao.
D. có áp cao, nhiệt độ thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh