Câu hỏi: Vùng giàu khoáng sản bậc nhất nước ta

Câu hỏi: Vùng giàu khoáng sản bậc nhất nước ta
A. Tây Nguyên.
B. Đồng bằng sông Hồng.C. Nam Trung Bộ.
D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Gợi ý câu trả lời

D Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng giàu khoáng sản bậc nhất nước ta.

Author: Cô Minh Anh