Câu hỏi: Vùng nào sau đây chịu ảnh hưởng thường xuyên bởi lũ quét?

Câu hỏi: Vùng nào sau đây chịu ảnh hưởng thường xuyên bởi lũ quét?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Gợi ý câu trả lời

D Bài: 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – mục 2 Một số thiên tai và biện pháp phòng chống – ý c Lũ quét.

Author: Cô Minh Anh