Câu hỏi: Vùng núi Cooc-đi-e không có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?

Câu hỏi: Vùng núi Cooc-đi-e không có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?
A. Địa hình núi cao đồ sộ, xen các bồn địa và cao nguyên.
B. Đồi núi thấp với nhiều thung lũng rộng.
C. Gồm nhiều dãy núi chạy song song theo hướng bắc – nam.
D. Khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc.

Gợi ý câu trả lời

Lãnh thổ phía Tây có địa hình là vùng núi trẻ Cooc-đi-e, các dãy núi trẻ cao > 2000m, chạy song song hướng Bắc – Nam, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.
⇒ Nhận xét A, C, D đúng.
Nhận xét B: Vùng đồi núi thấp với nhiều thung lũng không phải là đặc điểm tự nhiên của lãnh thổ phía Tây Hoa Kì.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh